Convocatòria de SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores, del dimecres dia 18 de gener de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 15 i 22 de desembre de 2016.
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes dependents per a l’exercici de 2017

Compartir

Newsletter Image