Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 28 de febrer de 2024, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 25 de gener de 2024.
 2. Dació de compte de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. José Egea Roda.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per al reconeixement extrajudicial de crèdits.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la Modificació de crèdit núm. 5 amb la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per rectificar un error material a l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de l’any 2024 per a la restauració i rehabilitació de façanes.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i convocatòria de subvencions de l’any 2024 per a entitats socials sense finalitat de lucre.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de l’any 2024 per a entitats i associacions de joventut, oci i temps lliure.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació de les bases reguladores de les subvencions de restauració i rehabilitació de façanes 2023.
 11. Proposta de la Batlia per aprovar la modificació del Conveni del personal laboral.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la Modificació núm. 18 del PGOU.
 13. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar la rectificació de determinats plànols d’informació de sòl urbà i d’ordenació del PGOU.
 14. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
 15. Moció del grup municipal de Vox Inca per blindar la protecció infantil a les bases de participació de les diferents rues, comparses i desfilades d’Inca.
 16. Moció del grup municipal del Partit Popular per a la incorporació de guals comercials a la normativa municipal.
 17. Moció dels grups municipals de Més per Inca i Socialista d’Inca per dedicar la tribuna del camp del Club Esportiu Constància a Miquel Beltran, batle entre 1933 i 1936.
 18. Moció dels grups municipals de Més per Inca i Socialista d’Inca en suport a la conciliació en períodes no lectius.
 19. Moció dels grups municipals de Més per Inca i Socialista d’Inca en defensa de la pagesia.
 20. Moció dels grups municipals de Més per Inca i Socialista d’Inca referent a l’estat de tramitació de les Pedres de la memòria.
 21. Mocions urgents.
 22. Dació de comptes de l’execució pressupostària del quart trimestre de 2023.
 23. Dació de compte del període mitjà de pagament i morositat del quart trimestre de 2023.
 24. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 148 al 753 de 2024.
 25. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 17, 24 i 31 de gener, i de 7, 14 i 19 de febrer de 2024.
 26. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image