• Tipus de convocatòria: ordinària.
 • Data i hora: 29 de setembre de 2022, a les 19.30 h.
 • Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 8 de setembre de 2022.
 2. Dació de compte de la renúncia de la regidora Sra. Alice Weber al règim de dedicació exclusiva.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 12, en la modalitat de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el Conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar que les obres a realitzat en el CEIP Miquel Duran i Saurina són d’especial interès o utilitat municipal.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar que les obres a realitzar en el CEP Inca són d’especial interès o utilitat municipal.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a la cessió al Consell de Mallorca dels terrenys i edificacions destinats a servei d’emergències, prevenció i extinció d’incendis (parc de bombers).
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació puntual n. 5 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric.
 9. Declaració institucional per donar suport al Pacte pel benestar emocional i la salut mental a les Illes Balears.
 10. Mocions urgents.
 11. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.563 al 1.726 de 2022.
 12. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 31 d’agost i de 7 i 14 de setembre de 2022.
 13. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image