Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 13 hores del dijous dia 12 de juliol de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 de juny de 2018.
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels serveis esportius municipals.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la declaració d’unes obres d’especial interès o utilitat municipal.
  4. Proposta de la Batlia per a la declaració d’una regidora en la situació de dedicació parcial.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels horaris d’establiments, espectacles públics i activitat recreatives.

Compartir

Newsletter Image