1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dia 24 de novembre i 15 de desembre de 2016.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.263 al 1.370 de 2016.
 3. Dació de compte de les resolucions núm. 1.271 i 1.340/2016 de l’Ajuntament, i núm. 87/2016 de l’OA IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2015 i anteriors de l’Ajuntament.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa de Bon Govern per a l’aprovació definitiva del Reglament municipal de teleassistència domiciliària.
 6. Proposta de la Batlia per a la modificació de la data de celebració de determinades sessions plenàries de 2017.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la ratificació del conveni urbanístic per a la modificació puntual del PGOU, relativa a la reordenació, modificació d’alineacions i àmbit a la UA-10.
 8. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes per a la retirada de l’avantprojecte de modificació de la Llei 8/2012 de turisme, relativa a la comercialització de les estades turístiques.
 9. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per a la cessió d’habitatges de Sareb a l’IBAVI, amb l’objectiu d’augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer.
 10. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la reinversió del superàvit.
 11. Mocions urgents.
  1. Declaració institucional per a la reivindicació a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a que autoritzi l’Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell com a Conservatori.
 12. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image