Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: dijous 25 de novembre de 2021, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 d’octubre de 2021.
 3. Proposta de la Batlia per aprovar el calendari fiscal de l’exercici de 2022.
 4. Proposta de la Batlia per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2021.
 5. Proposta de la Batlia per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions “Bons Reiniciam Inca”.
 6. Proposta de la Batlia per aprovar l’encàrrec de gestió al Consell de Mallorca del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament (SERPREISAL).
 7. Proposta de la Batlia per aprovar la modificació del Conveni del personal funcionari quant a la regulació de les ajudes i el fons social.
 8. Proposta de la Batlia per modificar l’hora de celebració del Ple ordinari del proper mes de desembre.
 9. Moció del grup municipal de Més per Inca relativa a una ruta senderista.
 10. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, Més Per Inca, Independents d’Inca, Pi Proposta per les Illes, Unidas Podemos i el Partit Popular amb motiu del 25 de novembre de 2021: “Inca lliure de violències masclistes. Seguim reaccionant!”
 11. Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó, 17 de novembre de 2021.
 12. Mocions urgents.
 13. Dació de compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2021.
 14. Dació de compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2021.
 15. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.693 al 1.868 de 2021.
 16. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 20 i 27 d’octubre, i de 3 i 10 de novembre de 2021.
 17. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image