Sessió ordinària de Ple que tendrà lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament a les 19.30 hores del dijous dia 26 d’abril de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 22 d’abril de 2018.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 454 al 622 de 2018.
 3. Dació de compte de resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de crèdit núm. 10/2018.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats socials sense ànim de lucre.
 6. Proposta de la Batlia per declarar desert el concurs anterior i per a la tramitació d’un nou expedient de concessió demanial d’una parcel·la municipal per a la construcció, la instal·lació i l’explotació d’un complex sociocultural i recreatiu amb oferta complementària.
 7. Proposta de la Batlia per a l’elecció de les festes locals de 2019.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a la dedicació d’una via urbana al Sr. Andreu París Martorell.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar la proposta d’avanç del pla especial per a l’ordenació i protecció dels camins i vies de comunicació dels camins.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i tancament d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives.
 11. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes per millorar la seguretat ciutadana i avançar cap a un model propi de policia.
 12. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes per a la modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges.
 13. Mocions urgents.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image