• Tipus de convocatòria: ordinària.
 • Data i hora: 27 d’octubre de 2022, a les 19.30 h.
 • Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 29 de setembre de 2022.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per tal d’aprovar el Pla de Mesures Antifrau per a la protecció dels interessos financers de la Unió Europea en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per tal d’aprovar les bases i la convocatòria de subvencions d’associacions de familiars d’alumnes.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.
 5. Dictamen de la Comissió de Ciutadania i Drets Socials per a l’atorgament del Premi Dijous Bo 2022.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per tal d’aprovar provisionalment la Modificació puntual n. 12 del PGOU, sistema general viari al carrer del Puig de Massanella.
 7. Mocions urgents.
 8. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.727 al 1.999 de 2022.
 9. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 21 i 28 de setembre, i de 5 i 13 d’octubre de 2022.
 10. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image