Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 26 d’octubre 2023, 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 de setembre de 2023.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la Modificació de crèdit núm. 12 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar inicialment l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar inicial l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sol i la volada de la via pública o dels terrenys d’ús públic municipals.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especial en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la imposició de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys de titularitat pública local per bars, cafès, cafeteries i restaurants amb taules i cadires.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d’aigua potable.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost d’activitats econòmiques.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per l’atorgament del Premi Dijous Bo 2023.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per aprovar la sol·licitud d’Inca Ciutat Amiga de la Infància 2023, i el Pla Local d’Infància i Adolescència 2023.
 13. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per designar la representant de l’oposició en el Patronat de la Fundació Es Garrover.
 14. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’acord de la carrera professional horitzontal dels empleats públics.
 15. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a la cessió gratuïta d’un solar municipal al Patronat Joan XXIII per destinar-lo a habitatges supervisats i/o tutelats i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 16. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per determinar l’àmbit d’aplicació del Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge.
 17. Moció del grup municipal del Partit Popular per a la proposició de Francisca Truyol com a mestra artesana honorífica.
 18. Moció del grup municipal de Vox Inca a favor de la rehabilitació de la pista d’skate park i zona infantil situada en la barriada Fernández Cela.
 19. Moció del grup municipal de Vox Inca per combatre les pintades vandàliques.
 20. Proposta de Batlia per a la declaració institucional sobre la guerra entre el govern d’Israel i Hamàs, i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina.
 21. Mocions urgents.
 22. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.237 al 2.517 de 2023.
 23. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 20 i 27 de setembre, i de 4 i 11 d’octubre de 2023.
 24. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image