Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca, que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 29 de novembre de 2018, en primera convocatòria i en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 22 de novembre de 2018.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.620 al 1.850 de 2018.
 3. Dació de compte de resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost del tercer trimestre de 2018.
 5. Dació de compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2018.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a entitats esportives locals.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar la delegació de facultats a la Comunitat Autònoma en matèria de gestió i recaptació de tributs.
 8. Proposta de la Batlia per modificar el nomenament de representants municipals a altres organismes i institucions.
 9. Proposta de la Batlia per crear una nova mesa electoral en el districte 2 secció 5 (Rectoria Crist Rei).
 10. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes Balears en matèria d’inversions de manteniment i neteja de torrents.
 11. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes Balears per donar suport a la Fundació Natura Parc.
 12. Mocions urgents.
 13. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image