Convocatòria de SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 11.00 hores del dia 4 de novembre de 2016 en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Proposta de la Batlia per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems.

Compartir

Newsletter Image