Tipus de convocatòria: extraordinària.
Data i hora: 16 d’octubre de 2020, a les 13.30 h.
Lloc: sala de plens.

Ordre de dia:

  1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple.
  2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 24 de setembre de 2020.
  3. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 30 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
  4. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus.
  5. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial del Reglament d’assignacions econòmiques als grups polítics municipals.
  6. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.

Compartir

Newsletter Image