Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial, a les 10.30 hores del dissabte dia 15 de juny de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Constitució de la Mesa d’Edat i comprovació de les credencials.
  2. Jurament o promesa dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació pel president de la Mesa.
  3. Elecció i proclamació de batle.
  4. Jurament o promesa del batle i presa de possessió del càrrec.

Compartir

Newsletter Image