Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 31 de març de 2022 a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 24 de febrer de 2022.
 3. Pressa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Francisco José Verdejo Pérez.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament d’Honors i Distincions de la Policia Local d’Inca.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la concessió de felicitacions públiques a policies de l’Ajuntament.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació del nivell de català a les places d’educador/a infantil de l’Escola Infantil Toninaina.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per ratificar l’adhesió a l’Associació Mallorca Rural.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar que les obres a realitzar a l’IES Berenguer d’Anoia són d’especial interès o utilitat municipal.
 10. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per a la pau a Ucraïna.
 11. Moció del grup municipal de Vox Inca per ajudar i donar suport a les dones davant un embaràs inesperat.
 12. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, el Partit Popular, Independents d’Inca, MÉS per Inca, el Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos sobre el posicionament de l’Ajuntament d’Inca respecte del Sàhara.
 13. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca referida a l’antic centre d’especialitats del Blanquer.
 14. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca d’accés a la informació-seguiment de la ciutadania a les sol·licituds presentades a l’Ajuntament.
 15. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca perquè no s’apliqui la pujada del 0,2 % de l’IPC als sous dels membres del consistori i dels càrrecs de confiança.
 16. Mocions urgents.
 17. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 253 al 521 de 2022.
 18. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 6 i 23 de febrer, i de 2, 9 i 16 de març  de 2022.
 19. Dació del compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
 20. Dació de compte de les objeccions formulades dins l’any 2021 i justificació de l’actuació de la Batlia.
 21. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image