Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: dijous 28 d’octubre de 2021, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 30 de setembre de 2021.
 3. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre séns immobles.
 4. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de subministrament d’aigua potable.
 5. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas i aigua en alta.
 6. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per l’utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
 7. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats a les escoles d’educació infantil municipals.
 8. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis esportius municipals.
 9. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca.
 10. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus.
 11. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei d’aparcament a l’edifici del Mercat Cobert.
 12. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions «Reiniciam IncaMillora Digital».
 13. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions «Reiniciam IncaDinamitza».
 14. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions «Reiniciam IncaEmprèn I».
 15. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions «Reiniciam IncaEmprèn II».
 16. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de la devolució de la garantia de les obres de la piscina coberta municipal.
 17. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l’atorgament del Premi Dijous Bo 2021.
 18. Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació definitiva de la modificació núm. 1 del Catàleg de patrimoni.
 19. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’adhesió de l’Ajuntament d’Inca al Codi de bon govern de la FEMP.
 20. Moció del grup municipal del Partit Popular per instar el Govern d’Espanya a posar en marxa mesures per rebaixar el preu de la llum.
 21. Moció del grup municipal del Partit Popular envers el Conveni de carreteres.
 22. Moció dels grups municipals d’Independents d’Inca, Ciudadanos i Unides Podem, relativa a la preservació del sòl agrícola útil d’actuacions no agrícoles que impedeixen el seu ús complet i exclusiu amb finalitat agrícola.
 23. Mocions urgents.
 24. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.517 a 1.692 de 2021.
 25. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 22 i 29 de setembre, i de 6 i 13 d’octubre de 2021.
 26. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image