Convocatòria en sessió EXTRAORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tindrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19 hores del DIJOUS, dia 15 de desembre de 2016, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Proposta de la Batlia per a la declaració de Fill Il·lustre d’Inca del Sr. Sebastià Garcias Palou

Compartir

AGENDA

ACTUALITAT

Newsletter Image