Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dilluns dia 20 de novembre de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 26 d’octubre de 2017
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes dependents per a l’exercici 2018
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per resoldre un recurs de reposició interposat per Dragados SA a l’expedient de deficiències de les obres del Mercat Cobert
  4. Proposta de Batlia relativa al Dia Internacional contra les Violències cap a les Dones
  5. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes Balears per impulsar els clústers industrials i la instal·lació de la seva seu al centre BIT d’Inca

Compartir