Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 28 de setembre de 2023, 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 14 de setembre de 2023.
  2. Proposta de la Batlia per aprovar el compte general de l’exercici 2022.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança general de gestió, recaptació, inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar definitivament el Pla de Gestió de l’Arbrat.
  5. Moció del grup municipal socialista sobre l’enfortiment de l’etapa de 0 a 3 anys a Mallorca.
  6. Mocions urgents.
  7. Dació de compte dels decrets de la Batlia, del núm. 2.128 al 2.236 de 2023.
  8. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern, de les sessions de 6 i 13 de setembre de 2023.
  9. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image