Tipus de convocatòria: extraordinària urgent.
Data i hora: divendres 6 de maig de 2022 / 13.00 h.
Lloc: sala de plens.

Assumptes de la convocatòria:

  1. Ratificació de la urgència del Ple.
  2. Proposta de la Batlia per a l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’inici de l’expedient de contractació per a l’execució del projecte de construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP).
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions de les escoles d’estiu o de vacances.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la declaració de les obres a realitzar per l’IBISEC al CEPA Francesc de Borja Moll d’especial interès o utilitat municipal.

Compartir

Newsletter Image