Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 h del dijous dia 28 de març de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 de febrer de 2019.
  2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 231 al 435 de 2019.
  3. Dació de compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  4. Dació de compte de la renúncia del Sr. Felipe Jerez Montes al seu càrrec de regidor del grup municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Inca.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial expedient núm. 1/2019.
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases de les subvencions per a la restauració i la rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà d’Inca.
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases per atorgar subvencions a llibres de text.
  8. Mocions urgents.
  9. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image