Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de plens a les 19.30 hores del dijous, dia 30 de novembre de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 26 d’octubre de 2017.
  2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.525 al 1.714 de 2017.
  3. Dació de compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  4. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
  5. Dació de compte del període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2017.
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’inici de l’expedient de contractació de concessió demanial de l’ús d’una parcel·la municipal per a la construcció, la instal·lació i l’explotació d’un complex sociocultural i recreatiu.
  7. Proposta de la Batlia per a la modificació de dates de celebració de sessions ordinàries del Ple durant l’any 2018.
  8. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes en relació amb el lloguer vacacional a Mallorca.
  9. Mocions urgents.
  10. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image