Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous, dia 30 de juny de 2016, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 26 i 30 de maig de 2016.
 2. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 529 a de 2016.
 3. Dació de compte de les resolucions de la Batlia nº 587 del Ajuntament i 30/2016 de la Presidència del IMAF i 11/2016 del OA Llar d’Infants, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’art. 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per entitats sense ànim de lucre. [+]
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions als alumnes de les escoles d’estiu. [+]
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions Temps Lliure 2016. [+]
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic. [+]
 8. Dictamen de la Comissió Informativa per aprovar l’ordenança per a la cessió d’ús de material municipal a entitats i particulars. [+]
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar l’ordenança per la tinença responsable d’animals domèstics. [+]
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar l’ordenança sobre arbrat, jardins i espais verds. [+]
 11. Proposta de la Batlia per resoldre les al·legacions interposades contra la modificació de crèdit nº 6/2016. [+]
 12. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura referent a la convocatòria del premi Dijous Bo 2016. [+]
 13. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar inicialment la modificació puntual nº 2 del PGOU. [+]
 14. Proposta de la Batlia per donar suport a la lluita de les associacions LGTIB. [+]
 15. Proposta de la Batlia de suport a la tècnica constructiva de pedra en sec com a Patrimoni Cultural immaterial de la Humanitat. [+]
 16. Proposta de la Batlia per la creació d’una oficina estable de la Policia Nacional al municipi d’Inca. [+]
 17. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image