Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 5 de setembre de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 25 de juliol de 2019.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del  núm. 1.076 al 1.271 de 2019.
 3. Dació de compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de 2019.
 4. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 16/2019 per al finançament d’inversions sostenibles.
 5. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a la modificació del Conveni del personal laboral.
 6. Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’execució subsidiària de la reparació de les deficiències de les obres del Mercat Cobert.
 7. Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació dels convenis amb el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca, per a dur a terme projectes d’inversió.
 8. Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3 del PGOU.
 9. Proposta de la Batlia sobre el nomenament de representants en el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.
 10. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per al manteniment de freqüències i l’ampliació d’horaris del servei de tren.
 11. Moció del grup municipal de Vox Inca per a la instal·lació de canviadors de bebès als edificis públic municipals, accessibles tant a homes com a dones.
 12. Moció del grup municipal de Vox Inca per a l’adaptació de parcs infantils a nins amb diversitat funcional.
 13. Moció del grup municipal de Vox Inca per a la senyalització de zones escolars del municipi.
 14. Mocions urgents.
 15. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image