Convocatòria de SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS dia 25 de juliol de 2019, en primera convocatòria i, en segona d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 de juny de 2019
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 751 al 1.075 de 2019
 3. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de l’expedient núm. 1/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdit
 4. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de l’expedient núm. 2/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdit
 5. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de l’expedient núm. 1/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdit de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell
 6. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació del compte general de l’exercici 2018
 7. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial del Reglament de control intern de l’Ajuntament
 8. Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern per a la declaració de les obres del Museu de l’Educació d’especial interès o utilitat municipal
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l’elecció de les festes locals per a l’any 2020
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per al nomenament de representants municipals en el Patronat de la Fundació Es Garrover
 11. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l’aprovació de les bases de la convocatòria del Premi Dijous Bo 2019
 12. Proposta de la Batlia de declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI
 13. Mocions urgents
 14. Precs i preguntes

Compartir

Newsletter Image