Tipus de sessió: ordinària.
Data i hora: 27 de juny de 2024, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Assumptes de la convocatòria:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 30 de maig de 2024.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i convocatòria del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació d’edificis en l’àmbit de barri, en el centre històric d’Inca.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials de nomenament del cronista oficial de la ciutat d’Inca.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social l’adscripció parcial de l’immoble situat en el carrer d’Antoni Torrandell, núm. 85.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la nova Ordenança reguladora de la neteja viària i dels espais públics, la recollida dels residus i la gestió de la deixalleria.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 18 del PGOU, consistent en el canvi de qualificació de zona de nucli antic a nou espai lliure públic (carrers de l’Om i de na Ferrilla).
 7. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar l’avanç de Pla Especial de Reforma Interior del Centre Històric d’Inca.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials de declaració institucional per la primera generació de joves lliures de tabac.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern davant de l’agressió duita a terme per Gabriel Le Senne el passat 18 de juny al Parlament de les Illes Balears.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern de declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
 11. Moció del grup municipal de Més per Inca en rebuig de l’entrada de menors a les corregudes de bous.
 12. Moció del grup municipal de VOX Inca per subvencionar els establiments comercials que eliminin barreres arquitectòniques.
 13. Mocions urgents.
 14. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.180 al 2.553 de 2024 i dels decrets del núm. 647 al 750 de 2024 del Llibre auxiliar de resolucions en matèria de gestió tributària i recaptatòria.
 15. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 22 i 29 de maig, i de 5 i 12 de juny de 2024.
 16. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image