Tipus de convocatòria: ordinària

Data i hora: 29 d’abril de 2021 a les 19.30 hores

Lloc: sala de plens

Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 25 de març de 2021.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7/2021, romanent de tresoreria per a despeses generals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei d’aparcaments a la plaça de Mallorca i a la plaça d’Antoni Mateu.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a entitats socials sense finalitat de lucre, exercici 2021.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a associacions i entitats de joventut, oci i temps lliure, exercici 2021.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a entitats de la tercera edat socials sense finalitat de lucre, exercici 2021.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació del Conveni del personal laboral.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial del Reglament d’honors i distincions de la Policia Local d’Inca.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l’elecció de les festes locals del municipi per a l’any 2022.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Catàleg de patrimoni, fitxa INC-D106.
 12. Moció del grup municipal de Vox-Inca en relació amb dipòsits de recollida de mascaretes a les instal·lacions municipals.
 13. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i Unidas Podemos en defensa dels valors democràtics i republicans.
 14. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, el Partit Popular, Independents d’Inca, MÉS per Inca, El Pi, Ciutadans i Unidas Podemos en relació amb la celebració del Dia d’Europa.
 15. Mocions urgents.
 16. Dació de compte de l’informe resum de les actuacions de control intern 2020.
 17. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 278 al 463 de 2021.
 18. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern a les sessions de 17, 24 i 31 de març, i 8 i 14 d’abril de 2021.
 19. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image