Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 h del dijous dia 28 de febrer de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 31 de gener de 2019
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 25 al 230 de 2019
 3. Dació de compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 4. Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost de 2018 de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms a 31 de desembre de 2018
 5. Dació de compte de la liquidació del Pressupost de 2018 de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms
 6. Dació de compte del període mitjà de pagament del quart trimestre de 2018
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la declaració de no-disponibilitat de crèdits
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases de les subvencions a entitats de la tercera edat
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases de les subvencions a alumnes de les escoles d’estiu
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda relativa a l’adhesió a la central de contractació de la FELIB
 11. Dictamen de la Comissió Informativa de Bon Govern per a l’aprovació del Pla Municipal d’Actuacions sobre Consum de Drogues i Conductes Addictives
 12. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per al nomenament de les instal·lacions de la piscina coberta amb el nom de la nedadora Catalina Corró Lorente
 13. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la declaració de les obres de reforma de la Residència Miquel Mir d’especial interès o utilitat municipal
 14. Proposta de la Batlia per a la declaració de compatibilitat d’una funcionària
 15. Proposta de la Batlia de declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona
 16. Mocions urgents
 17. Precs i preguntes

 

Compartir

Newsletter Image