Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: dijous 23 de desembre de 2021, a les 11.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 25 de novembre de 2021.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2022, així com el Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2022.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació del preu públic de l’ordenança reguladora del ús dels equipaments esportius municipals.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions “Bons Reiniciam Inca”.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres a realitzar per l’IBISEC a l’IES Pau Casesnoves.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar determinades dades de les sessions plenàries ordinàries de l’any 2022.
 9. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat.
 10. Moció del grup municipal de Vox Inca relativa a la reforma de la protecció de la seguretat ciutadana.
 11. Mocions urgents.
 12. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.869 al núm. 2.047 de 2021.
 13. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 17 i 24 de novembre, i d’1 i 9 de desembre de 2021.
 14. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer 2022.
 15. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image