Les famílies nombroses d’Inca ja poden demanar la bonificació en l’Impost de Béns Immobles, que pot arribar fins al 90% de descompte de la quota. El termini per fer la sol·licitud finalitza el 30 de març.

Enguany, l’Ajuntament d’Inca ha modificat l’ordenança reguladora d’aquesta taxa per ampliar els beneficis per a les famílies nombroses. Així doncs, s’han canviat els requisits per poder tenir accés a aquesta ajuda i d’aquesta manera s’incrementa considerablement el nombre de famílies que podran optar a aquest descompte.

Amb aquesta nova regulació el consistori de la capital del Raiguer passarà a concedir bonificacions per família nombrosa a un total de 379 famílies en l’IBI, durant 2024. El descompte que s’aplica varia en funció del valor cadastral de l’immoble d’acord amb uns paràmetres que es detallen al text de l’ordenança, concedint un major percentatge de bonificació als immobles amb menor valor cadastral.

D’aquesta manera, amb la bonificació per família nombrosa l’Ajuntament d’Inca disminuirà de forma estimada la recaptació per l’Impost de Béns Immobles en la quantitat de 53.189,74 €, en l’exercici de 2024.

De forma paral·lela també roman obert el període per sol·licitar la bonificació per capacitat econòmica per la taxa del servei de recollida de fems, transport, tractament i eliminació; i la taxa del servei de subministrament d’aigua potable. Ambdós descomptes es poden demanar per raó de capacitat econòmica fins a finals de març.

Les sol·licituds es poden fer de manera presencial a l’Ajuntament d’Inca, demanat cita prèviament a través de la seu electrònica.

1.500.000 euros bonificats en 2023

L’Ajuntament d’Inca manté la seva política de beneficis fiscal i, any rere any, referma els beneficis fiscals en els seus pressupostos. Així, les ordenances fiscals suposaran uns incentius per valor total d’aproximadament 1.500.000 euros durant l’exercici 2023 per als inquers i les inqueres.

Aquestes xifres inclouen les bonificacions/exempcions que s’apliquen en la prestació patrimonial no tributària de fems, la taxa d’aigua potable, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Per exemple, el passat any es varen aplicar bonificacions/exempcions en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per valor de més de 346.034 euros. També existeixen bonificacions fiscals en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), les quals ascendiren a 128.694 euros. Pel que fa a l’impost de béns immobles (IBI), les exempcions/bonificacions varen ser d’aproximadament 600.000 euros. Així mateix, es bonificaren 166.142 euros en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), entre altres descomptes i reduccions que s’apliquen, any rere any, a taxes i imposts municipals.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image