BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC “CALENDARI MEDI AMBIENT INCA 2024 MEDI AMBIENT – MÓN RURAL”

 1. Objecte del concurs. Aquest concurs de fotografia està promogut per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Inca, i té per finalitat promocionar la participació ciutadana a activitats locals vinculades amb el medi ambient.  Les fotografies premiades s’utilitzaran per confeccionar un calendari de l’any 2024 amb contingut relacionat amb el medi ambient. Les fotografies apareixeran amb el nom del seu autor/a.
 2. Participants. És un concurs obert a totes les persones majors de 16 anys. Els/les participants que siguin menors d’edat hauran de comptar amb el consentiment exprés dels seus pares, mares o tutors legals. La participació en aquest concurs és lliure, sense despeses d’inscripció.
 3. Temàtica. La temàtica del concurs haurà d’estar relacionada amb el MEDI AMBIENT I MÓN RURAL; com a exemple, poden ser els espais verds com places i parcs on la fauna, la flora i la comunitat humana conviuen durant el pas de les estacions de l’any; el valor social i mediambiental d’aquests indrets del nostre municipi; les zones rurals del municipi; l’agricultura i ramaderia, etc. Així, únicament s’admetran fotografies preses a dins el terme municipal d’Inca, en què es vegi l’entorn i on poden aparèixer altres paisatges d’Inca.
 4. Nombre d’obres. El nombre màxim d’obres per participant serà de tres, realitzades amb qualsevol tècnica fotogràfica, en color o blanc i negre. Hauran de ser originals i inèdites, no s’admetran obres que hagin sigut premiades en altres concursos o exhibides públicament. Però, sí que es podran presentar fotografies preses en altres anys i que no hagin estan ni premiades ni publicades. El nombre màxim d’obres premiades per participant serà d’una fotografia.
 5. Limitacions tècniques. Únicament s’admetran fotografies en format horitzontal. La relació d’aspecte de les fotografies serà exclusivament 3:2. L’arxiu de cada fotografia haurà d’estar en alta resolució, en format JPG i amb una mida mínima de 3.872 píxels per al costat major. S’acceptaran fotografies en format macro. En aquest cas l’autor/a haurà de tenir una imatge de major perspectiva en què es pugui demostrar que la imatge concursant es correspon amb l’indret del terme d’Inca, que podrà ser sol·licitada si escau. En cas de ser requerida i no disposar d’ella, la fotografia concursant quedarà eliminada.
 6. Criteris de valoració de les obres. No s’acceptaran imatges que no reuneixin un mínim de qualitat o amb continguts contraris a la legalitat vigent i a aquestes bases. El jurat valorarà la idea expressada per l’obra pel que fa als objectius del concurs, així com la seva qualitat fotogràfica.
 7. Condicions de presentació de les obres. Únicament s’admetran obres en format digital, que es remetran per correu electrònic a l’adreça: mediambient@ajinca.net, indicant “CONCURS CALENDARI MEDI AMBIENT INCA 2024” a l’assumpte, i adjuntant el següent:
  1. Les fotografies que es presenten a concurs.
  2. La fitxa d’inscripció correctament emplenada (vegeu document annex a les bases).
  3. En el cas de menors d’edat, consentiment exprés dels pares, mares o tutors legals.
  4. Si escau, declaració responsable de tenir el consentiment de les persones que apareixen a les fotografies i que són fàcilment identificables.
  5. La persona participant podrà presentar les seves fotografies, fins a un màxim de tres, en diferents enviaments. A partir del segon enviament, no caldrà adjuntar la fitxa d’inscripció al concurs.
 8. Termini de presentació de fotografies a concurs. Començarà a partir de dia 1 d’agost de 2023 i finalitzarà el dia 19 de novembre de 2023; es prendran com a referència l’hora i la data d’enviament que apareguin en el correu electrònic pel qual es remeti la sol·licitud de participació.
 9. Codi ètic i drets d’autor. Per a una conservació més eficaç de la naturalesa, s’exigirà l’observança del codi ètic de l’Associació Espanyola de Fotògrafs de Natura. Aquest codi es pot consultar a la següent web: http://www.aefona.org (apartat “Documentos”). Els/les concursants es responsabilitzaran de la no-existència de drets a tercers i de tota reclamació per drets d’imatge sobre les seves obres. L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a. Amb les fotografies premiades es confeccionarà un calendari per a l’any 2024, tot incorporant en cadascuna d’elles el nom del seu autor/a, sense que això li confereixi dret de remuneració o cap benefici. Els autors/ores mantindran els seus drets sobre les fotografies presentades, però autoritzen el seu ús per reproduir, difondre i distribuir les seves imatges, amb la finalitat de promoure pròximes edicions d’aquest concurs o altres accions relacionades amb el medi ambient de l’Ajuntament d’Inca, i sempre esmentant el nom del seu autor/a.
 10. Jurat. L’Àrea de Medi Ambient designarà un jurat format per membres de l’Ajuntament d’Inca i persones expertes, relacionades o representatives de l’àmbit professional relacionat amb la temàtica que planteja el concurs, amb la finalitat de valorar i seleccionar les obres presentades. El secretari/ària del jurat actuarà amb veu, però sense vot. Els membres del jurat no coneixeran l’autoria de les fotografies a valorar. Aquestes els seran presentades sense cap dada associada. La decisió del jurat determinarà les dotze millors fotografies amb què es confeccionarà el calendari per a 2024, més una com a portada. En la seva decisió, el jurat tendrà en compte que, en conjunt, les tretze fotografies mostrin els diferents indrets del municipi d’Inca. El veredicte del concurs es produirà dins dels set dies hàbils posteriors a la finalització del termini d’admissió de les obres. La decisió del jurat es comunicarà directament a les persones premiades.
 11. Premis. S’atorgaran TRETZE premis en metàl·lic de 100 euros i cinc exemplars del calendari de sobretaula, que es corresponen amb cadascuna de les fotografies premiades. Cap participant podrà rebre més d’un premi. Podrà tenir lloc un acte públic de lliurament de premis, en la data que es determini, a què es convidarà a assistir les persones premiades o, si escau, un/a representant que les substitueixi.
 12. Consultes. Per a aclariments o consultes pel que fa al concurs, les persones interessades es poden adreçar al telèfon 871 914 300 (extensió 3) o a l’adreça electrònica mediambient@ajinca.net.
 13. Consideracions generals. El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat. L’Ajuntament d’Inca queda facultat per resoldre qualsevol cas que no hi estigui previst.

Compartir

Newsletter Image