Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: dijous, 21 de desembre de 2023, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 30 de novembre de 2023.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2024.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d’ús públic municipals.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la imposició de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació dels terrenys de titularitat pública local per bars, cafès, cafeteries i restaurants amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats a l’Escola d’Educació Infantil municipal.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell i del Conservatori Municipal d’Inca.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament l’Ordenança municipal de circulació.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per fixar el dia de celebració de determinades sessions plenàries de l’any 2024.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per rectificar la creació d’una nova secció a un districte electoral.
 12. Moció dels grups municipals Socialistes d’Inca i Més per Inca sobre els serveis veterinaris municipals.
 13. Moció del grup municipal de VOX Inca per regular l’accés de vehicles al carrer del Vent.
 14. Mocions urgents.
 15. Dació de compte del Pla de Control Financer 2024.
 16. Dació de compte de l’Informe resum de l’òrgan interventor de les assignacions del grups polítics municipals de l’any 2022 i del primer semestre 2023.
 17. Dació de compte del Pla d’Acció 2023 i del control del Pla d’Acció 2023.
 18. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.712 al núm 2.822 de 2023.
 19. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 22 i 29 de novembre, i de 5 de desembre de 2023.
 20. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image