Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 30 de novembre de 2023, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament d’Inca.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 26 d’octubre de 2023.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el calendari fiscal de 2024.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la creació d’una nova secció a un districte electoral.
 4. Proposta de la Batlia sobre el Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per establir la gratuïtat del primer cicle d’educació infantil.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 16 del PGOU, pel canvi de qualificació d’una parcel·la a equipament sociocultural.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a la declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Infància.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
 8. Proposta de la Batlia per sol·licitar una modificació legislativa que possibiliti l’estacionament davant els guals permanents.
 9. Moció del grup municipal de Més per Inca en favor del transport públic.
 10. Moció dels grups municipals Socialista d’Inca i Més per Inca en defensa de la convivència, la no-segregació dels infants a les escoles i de suport a la comunitat educativa.
 11. Moció del grup municipal Socialista d’Inca de rebuig als atacs antidemocràtics i assetjaments.
 12. Moció del grup municipal de Vox Inca “Inca Accesible”.
 13. Mocions urgents.
 14. Dació de compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2023.
 15. Dació de compte del període mitjà de pagament i morositat del tercer trimestre de 2023.
 16. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.518 al 2.711 de 2023.
 17. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 18, 25 i 31 d’octubre, i de 8 i 15 de novembre de 2023.
 18. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image