Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca, que tendrà lloc en data 23 de setembre de 2016, a les 11.00 hores, a la sala de plens, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Proposta de la Batlia per concedir un préstec a la Fundació Teatre Principal d’Inca
  2. Proposta de la Batlia per aprovar la modificació de crèdit núm. 13/2016

Compartir

Newsletter Image