Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc per via telemàtica, a l’empara de l’art. 46.3 de la Llei de bases de règim local, a les 19.30 hores del DIMECRES, dia 29 d’abril de 2020, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió.
 2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 17 d’abril de 2020.
 3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 280 al 397 de 2020.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació de crèdit per crèdit extraordinari núm. 13/2020.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació de crèdit per transferència entre diferents àrees núm. 14/2020.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per determinar els preus unitaris per descomptar serveis no prestats a la concessió del servei públic de recollida domiciliària de residus i el seu transport.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la revisió del cànon del servei públic de recollida domiciliària de residus i el seu transport.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aixecar la suspensió de la tramitació del procediment d’adjudicació del servei d’ajuda a domicili.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per fer front a situacions extraordinàries derivades del COVID-19.
 10. Moció del grup municipal del Partit Popular per declarar dol oficial en el municipi d’Inca per les víctimes del COVID-19.
 11. Mocions urgents.
 12. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image