Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: dijous 23 de febrer de 2023, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Assumptes:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 26 de gener i 14 de febrer de 2023.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a entitats de tercera edat per a l’any 2023.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a entitats socials per a l’any 2023.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions de joventut, oci i temps lliure per a l’any 2023.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de Subvencions per a la conservació, restauració i rehabilitació de façanes per l’any 2023.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats de l’escola d’educació infantil municipal.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per ratificar el Decret de correcció d’errors del plec de condicions del servei de neteja.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar declarar la compatibilitat a un funcionari municipal.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 7 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i de patrimoni històric d’Inca.
 10. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, Més per Inca, el Partit Popular, Independents d’Inca, Ciudadanos, i dels regidors i regidora no adscrits Sr. Félix Sánchez, Sra. Sonia Franco i Sr. Gori Ferrà amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
 11. Declaració institucional de suport «Tots contra el càncer».
 12. Declaració institucional de suport a tots els afectats pel terratrèmol esdevingut a Turquia i Síria.
 13. Proposta de la Batlia per a l’adhesió a la xarxa global de Ciutats Amigues de les Persones Grans.
 14. Mocions urgents.
 15. Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària del quart trimestre de l’exercici 2022.
 16. Dació de compte del període mitjà de pagament i morositat del quart trimestre de l’exercici 2022.
 17. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 89 al 310 de 2023.
 18. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 18 i 25 de gener, i 1 i 8 de febrer de 2023.
 19. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image