Sessió extraordinària del Ple que tendrà lloc per via telemàtica a l’empara de l’art. 46.3 de la Llei de bases de règim local, a les 11 hores del dilluns, dia 8 de juny de 2020, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió.
  2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 de maig de 2020.
  3. Proposta de la Batlia per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 17/2020 per crèdit extraordinari, finançat amb baixa.

Compartir

Newsletter Image