Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial, a les 19.30 hores del dijous dia 28 de juliol de 2016 en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 30 de juny de 2016.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 646 al 747 de 2016.
 3. Dació de compte de les resolucions de la Batlia núm. 656, 702 i 735 de l’Ajuntament, i 39/2016 de la Presidència de l’IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. [doc2] [doc3] [doc4] [doc5] [doc6] [doc7] [doc8]
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar factures extrajudicials de l’exercici 2015 i anteriors. [doc2]
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de les bases d’execució del pressupost núm. 1/2016.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a les associacions i entitats de majors, i tercera edat.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions ERASMUS+.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a AMIPA.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el Pla de Residus municipal. [doc2]
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per iniciar l’expedient de contractació de la recollida de residus i el seu transport. [doc2] [doc3]
 11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per incoar l’expedient de nomenament de Fill Il·lustre de la ciutat d’Inca del Sr. Sebastià Garcias Palou.
 12. Moció del grup municipal de MÉS per Inca sobre la substitució temporal i el dret a vot dels representants electes municipals en situació de baixa per maternitat, paternitat o malaltia greu.
 13. Mocions urgents.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image