Tipus de sessió: ordinària.
Data i hora: 28 d’abril de 2022, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Assumptes:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 17 i 31 de març de 2022.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de les escoles de lleure i temps lliure a diverses instal·lacions d’Inca durant les vacances escolars.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació definitiva de la modificació de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei d’aparcaments a la plaça de Mallorca i a la plaça d’Antoni Mateu.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions per a les entitats de joventut, oci i temps lliure.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions per a les entitats de la tercera edat.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per l’aprovació de les bases i la convocatòria de Subvencions per a les entitats socials.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació del Conveni amb la CAIB i l’IBISEC per al finançament i l’execució de les obres de construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i de Primària (CEIP).
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l’aprovació del II Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament.
 9. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 522 al núm. 698 de 2022.
 10. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 23 i 30 de març, i de 6 i 13 d’abril de 2022.
 11. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image