Convocatòria per via telemàtica, a l’empara de l’art. 46.3 de la Llei de bases de règim local, de la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA, que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 12 hores del divendres, dia 17 d’abril de 2020, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Ratificació de la urgència de la sessió del Ple.
  2. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple.
  3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26 de març de 2020.
  4. Proposta de la Batlia per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic
  5. Proposta de la Batlia per a l’aprovació inicial de la derogació de l’Ordenança d’ocupació de domini públic de taules, cadires i altres elements
  6. Proposta de la Batlia per a la convalidació de la modificació de crèdit núm. 10/2020
  7. Proposta de la Batlia per destinar les assignacions dels grups polítics municipals a la partida pressupostària d’assignacions econòmiques pel COVID-19
  8. Proposta de la Batlia de declaració institucional per instar el Govern de l’Estat per a l’adopció de mesures fiscals i pressupostàries de caràcter local per fer front a la crisi originada pel COVID-19

 

Compartir

Newsletter Image