Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 h del dijous dia 30 de gener de 2020, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 20 desembre de 2019.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.000 al 2.143 de 2019 i del núm. 1 al 28 de 2020.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per tal de resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament el Pressupost General de l’exercici de 2020.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de subministrament d’aigua.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació inicial de l’Ordenança sobre l’informe d’avaluació d’edificis i inspecció de construccions i edificacions.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’avaluació d’edificis i altres serveis urbanístics.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’inici del procediment de contractació per a l’adjudicació del servei d’ajuda a domicili.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’acceptació de la proposta d’adjudicació i requeriment de documentació del contracte de serveis de teleassistència.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 2 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l’adhesió com a municipi col·laborador de la Mallorca Film Comission.
 11. Moció del grup municipal de Vox Inca per prendre mesures per a la millora de la seguretat ciutadana d’Inca.
 12. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos per a la regulació de l’ús de la pirotècnia en el municipi.
 13. Mocions urgents.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image