Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 7 de setembre de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 27 de juliol de 2017
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.076 a 1.220 de 2017
 3. Dació de compte de l’estat de liquidació del pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms
 4. Dació de compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de 2017
 5. Proposta de la Batlia per elegir les festes locals de 2018
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals (reglament)
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança d’instal·lacions i usos a les vies i espais públics de la ciutat (ordenança)
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 del PGOU, modificació alineacions i àmbit a la UA10
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva de la modificació de l’ús detallat de l’equipament públic del Casal de Cultura
 10. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per donar suport al poble rifeny
 11. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes Balears per tal de condemnar i evitar els atacs al turisme de les Illes i a favor del turisme
 12. Mocions urgents
 13. Precs i preguntes

A partir d’aquesta data teniu a la vostra disposició, a la Secretaria General de l’Ajuntament, els antecedents relacionats amb els assumptes que figuren a l’ordre del dia de la convocatòria.

Compartir

Newsletter Image