Convocatòria de SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS 26 de gener de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 18 de gener de 2017.
  2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.371 al 1.446 de 2016.
  3. Dació de compte de les resolucions de l’Ajuntament núm. 1.421/2016 i de l’OA Llar d’Infants núm. 25 i núm. 28/2016, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (esment reparació núm. 20) (informe d’Intervenció).
  4. Proposta per a l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació.
  5. Proposta de la Batlia per a la concessió de felicitacions a agents de la Policia Local.
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial de la modificació núm. 2 del PGOU relativa a l’ART11.1 (diferida), Façana d’Inca.
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial de la modificació núm. 3 del PGOU relativa al sistema general d’espai lliure públic (SGELP-11, zona verda interior) i nou equipament administratiu (SGLEP-11/AD-13).
  8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del PGOU, relativa al canvi de classificació de dues parcel·les en sòl rústic i part d’una parcel·la urbana a sistema general de comunicació i infraestructures.
  9. Mocions urgents.
  10. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image