Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 22 de desembre de 2022, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 24 de novembre de 2022.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici 2023, i l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2023.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per ratificar el Decret de la Batlia núm. 2022-2.262, d’aprovació del Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca, per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer  d’educació infantil.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i la realització d’activitats a les escoles d’educació infantil municipals.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la proposta de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions «Bons Reiniciam Inca» de la ciutat d’Inca.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per declarar que les obres a realitzar per l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals per a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària són d’especial interès o utilitat municipal.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per tal de dur a terme l’actualització de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.
 8. Mocions urgents.
 9. Dació de comptes del Pla de Control Financer 2023.
 10. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.132 al 2.277 de 2022.
 11. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 16, 23 i 30 de novembre, i de 7 de desembre de 2022.
 12. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image