Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial, a les 19.30 hores, del dijous, dia 17 d’octubre de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Designació mitjançant sorteig dels membres de les meses electorals per a les properes eleccions generals.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de fems.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de via pública.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels serveis de l’escola d’educació infantil municipal.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis esportius municipals.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa dels serveis de cementeri.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per reserves de via pública per a aparcaments.
 13. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per la utilització privativa del domini públic.
 14. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada i establir els requisits bàsics addicionals.
 15. Proposta de la Batlia per a la denominació d’una zona verda d’Inca i l’autorització de la ubicació d’una escultura.

Compartir

Newsletter Image