Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: dijous, 27 de juliol de 2023, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 6 de juliol de 2023.
 2. Presa de possessió de la regidora Sra. Eva Maria Caminero Matarín.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la Modificació de crèdit núm. 8, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost d’activitats econòmiques.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al servei de subministrament d’aigua potable.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar el Pla de Mesures Antifrau per a la protecció dels interessos financers de la Unió Europea en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per acceptar la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació en el procediment del contracte de neteja viària.
 13. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament el Reglament regulador de l’Escola d’Educació Infantil Toninaina.
 14. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per aprovar definitivament el Reglament regulador de cronista oficial de la ciutat d’Inca.
 15. Mocions urgents.
 16. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.241 al 1.779 de 2023.
 17. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 17, 24 i 31 de maig, de 7, 12, 21 i 28 de juny, i de 5 i 12 de juliol de 2023.
 18. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image