Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: dijous 30 de setembre de 2021, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 9 de setembre de 2021.
 3. Pressa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Helena Cayetano Gómez.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació de crèdit núm. 16 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions aprovat per a l’exercici 2021.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar l’acord del personal funcionari en relació amb les hores extraordinàries.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar a l’acord del personal funcionari sobre la indemnització de monitors de pràctiques de tir.
 8. Moció del grup municipal de VOX Inca relativa al projecte educatiu “Inca es mi ciudad”.
 9. Mocions urgents.
 10. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.428 al 1.516 de 2021.
 11. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 1, 8 i 15 de setembre de 2021.
 12. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image