Sessió extraordinària del Ple que tendrà lloc per via telemàtica, a l’empara de l’art. 46.3 de la Llei de bases de règim local, a les 12.30 hores del divendres, dia 10 de juliol de 2020, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió.
  2. Proposta de la Batlia per a l’aprovació del conveni a subscriure entre l’Ajuntament d’Inca i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal de dur a terme la posada en comú de recursos econòmics per a autònoms afectats per la COVID-19.

Compartir

Newsletter Image