Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 28 de setembre de 2017, en primera convocatòria, i en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 7 de setembre de 2017
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.221 a 1.332 de 2017
 3. Dació de compte de les resolucions de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el compte general de l’exercici 2016
 5. Dictamen de la Comissió Informativa (conjunta) d’Urbanisme i Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 22/2017, de crèdit extraordinari: incorporació de superàvit per inversions sostenibles
 6. Dictamen de la Comissió Informativa (conjunta) d’Urbanisme i Hisenda per aprovar modificació de crèdit núm. 23/2017, de suplement de crèdit: incorporació de superàvit per amortització de préstecs
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats de la tercera edat
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3 del PGOU
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal d’honors i distincions, sobre el Premi Dijous Bo
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per al canvi de nom d’una via urbana
 11. Proposta de la Batlia per aprovar una declaració institucional sobre la regla de despesa
 12. Moció del grup municipal de MÉS per Inca en defensa de la democràcia i el dret d’autodeterminació
 13. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes Balears en defensa del món rural
 14. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes Balears contra l’ocupació il·legal d’habitatges
 15. Mocions urgents
 16. Precs i preguntes

A partir d’aquesta data teniu a la vostra disposició, a la Secretaria General de l’Ajuntament, els antecedents relacionats amb els assumptes que figuren en l’ordre del dia de la convocatòria.

Compartir

Newsletter Image