Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dilluns, dia 5 de novembre de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Proposta de la Batlia per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 39/2018 mitjançant crèdit extraordinari.
  2. Proposta de la Batlia per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus.
  3. Proposta de la Batlia per tal de posar a disposició de la Conselleria d’Educació un solar municipal per a la construcció d’un centre d’educació infantil i primària.

Compartir

Newsletter Image