Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 11 hores del dijous dia 20 de desembre de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 29 de novembre de 2018.
  2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.851 la 2.076 de 2018.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases reguladores de subvencions a esportistes.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del Conveni de recaptació amb l’ATIB.
  5. Proposta de la Batlia de felicitació per la tasca desenvolupada en el municipi de Sant Llorenç des Cardassar als agents de la Policia Local d’Inca.
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació inicial del Pla Especial de l’ART de la façana d’Inca.
  7. Dictamen de la Comissió Informativa per a la declaració d’unes obres d’especial interès o utilitat municipal.
  8. Mocions urgents.
  9. Precs i preguntes.

 

Compartir

Newsletter Image